FG/BFG

FG 시리즈 마이크로폰은 세계 최소형 일렉트렛 콘덴서 마이크로폰입니다. 이 제품은 소형의 원통형 디자인으로 탁월한 피트율을 제공합니다. FG는 일치 무지향성 페어로 지향성 어플리케이션에 사용될 수도 있습니다. BFG는 FG 마이크로폰의 향상된 버전이며 향상된 PFA 성능과 즉각적인 세틀링 타임을 위한 POR을 제공합니다. BFG는 맞춤식 코너 주파수를 가능하게 해주는 전기 하이패스 필터가 있어 일치 무지향성 페어로 지향성 어플리케이션에 사용하는 데 매우 적합합니다.

기능

FG/BFG
Knowles 연락처

추가 링크

Product Families Model ID Dimensions 1 kHz sensitivity Port Location Response Directional Peak Frequency Noise Max (Input Ref.) Noise Max (Output Noise) 다운로드
FG/BFG FG-23329-C05 2.59 dia x 2.59mm (0.102 dia x 0.102in) -53 0KN Flat Omni-directional 10000
Download PDF 기술 사양

(115.14 kB)

FG/BFG FG-23629-C36 2.59 dia x 2.59mm (0.102 dia x 0.102in) -53 0KN Flat Omni-directional 10000
Download PDF 기술 사양

(116.74 kB)

Download 3D Model 3D 모델

(1.35 MB)

FG/BFG FG-23652-C36 2.59 dia x 2.59mm (0.102 dia x 0.102in) -53 12S Flat Omni-directional 10000
Download PDF 기술 사양

(118.84 kB)

Download 3D Model 3D 모델

(1.38 MB)

FG/BFG FG-23742-C05 2.59 dia x 2.59mm (0.102 dia x 0.102in) -63 0KN Flat Omni-directional 10000
Download PDF 기술 사양

(114.05 kB)

Download 3D Model 3D 모델

(841.73 kB)

FG/BFG FG-26163-000 2.59 dia x 2.59mm (0.102 dia x 0.102in) -58 0KN 6dB/ Octave Ski Slope Omni-directional 10000
Download PDF 기술 사양

(134.94 kB)

Download 3D Model 3D 모델

(1.21 MB)